Navigation Bar
Home Projects Simulaatiot (Simulations) My paintings Sekalaista

Dokumentteja ja raportteja projekteista 2003-2018
Documents and reports from projects 2003-2018

Dokumentit ja raportit liittyvät insinööritekniikkaan sekä myös matematiikan ja fysiikan opetukseen.
Ne on kirjoitettu joko suomeksi tai englanniksi riippuen kohdeympäristöstä.
Documents and reports are in areas related to engineering as well as mathematics and physics education.
They are written in either Finnish or English depending on the project's target connection.

  Algorithms and physical modeling

  Simulaatiot fysiikan opiskelussa
  Seuraavissa artikkeleissa käsitellään reaalimaailman kineettisten ilmiöiden simulointia fysiikan opiskelussa, joka tapahtuu erikseen sitä varten suunnitellussa ohjelmistoympäristössä kuten VPython (versio 6) tai Unity.

  Simulaatioiden ohjelmoinnissa yhdistyvät fysiikan, ohjelmoinnin ja vektorilaskennan opiskelut mahdollisimman motivoivasti toisiinsa, kunhan matemaattinen pohja vektorilaskennasta ja trigonometriasta on kunnossa.

 • 2015-2017 Peke -hanke (peliteknologian osaamisen kehittäminen Lapin AMK:n tieto- ja viestintätekniikan opettajien työkalupakissa) ja ArcticShell -hanke
  • Curling -pelin fysiikkaa sis. raportti
  • Raportissa selvitetään törmäyksien fysikkaa ja ohjelmoinnin erilaisia strategioita käsitellä niitä simulaatioissa. Lisäksi selvitetään Curling-kivien liukumisen problematiikkaa tieteellisiin artikkeleihin perustuen
  • Pelifysiikka ja matematiikka CDIO-pohjaisessa oppimisessa
  • Julkaisu: Peisa K., (2015). Pelifysiikka ja matematiikka CDIO-pohjaisessa oppimisessa. Sarja B. Raportit ja selvitykset 24/2015, Lapin AMK. URN:ISBN:978-952-316-108-5
   Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-108-5

  Arktiset ilmiöt
  Arktista termodynamiikkaa sekä kylmän uudet innovaatiot matkailun ja hyvinvoinnin palveluissa

 • 2013-2014 Projekti: Matkailun arktiset hyvinvointipalvelut ja teknologia

 • Quaternions
  The use of quaternions in 3D Graphics algorithms

 • 2005. AITC conference in Vaasa: 3D Transformations and Interpolations Based on Quaternions
  • 3D Transformations and Interpolations Based on Quaternions publ.
  • Published: Proceedings of the algorithmic information theory conference, Vaasa, Finland, May 16--18, 2005. (English) Zbl 1083.470011. Vaasan Yliopiston Julkaisuja. Selvityksiä ja Raportteja 124. Vaasa: Vaasan Yliopisto (ISBN 952-476-124-6/pbk). 214 p. (2005).

  Fysikaalinen mallintaminen
  3D spline käyrät liikealustan liikeradan mallintamisessa

 • 2003-2004. Projekti: Moog liikealustan fysikaalinen mallinnus pahkinankuoressa

  Data Science

  Wicipedia: Data science is a concept to unify statistics, data analysis, machine learning and their related methods in order to understand and analyze actual phenomena with data.

  My work in data science is done from beginning to end with Mathematica software or with python programming.

  Intelligent Road Analytic
  Project researches the possibility of using large goods vehicles as mobile road weather stations by equipping them with sensors measuring a number of variables directly on the road
  My contribution to the project was a suggestion of how the collected road data can be organized, updated and passed on to road users in real time.

 • 2018. Project: WiRMa ( Winter Road Maintenance)

 • Rakennusfysikaaliset mittaukset
  Projektissa tutkittiin Cross Laminated Timber (CLT) -puuelementtien soveltuvuutta rakentamiseen lapin olosuhteissa. Osuuteni mittausten analyysissa kohdistui elementeille tyypillisten paukeäänien analysointiin.

 • 2015-2016. Projekti: CLT -koetalon rakennusfysikaaliset tutkimukset
  • Paukemelun mittausdatan analyysi julkaisu
  • Artikkeli ammatillisessa kokoomajulkaisussa, ss. 43-48. Tytti A., Tuomas A., Juha A., Antti N., Kari P., Valtteri P., Mikko V., (2016). CLT-koetalon rakennusfysikaaliset tutkimukset. Pirttinen V. (Ed). Sarja B. Raportit ja selvitykset, Lapin ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-316-136-8
   Kokoomajulkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-136-8

  Ground-Penetrating Radar (GPR) data analytic
  The following projects deal (or at least partly deal) with tasks where GPR has been used to determine subsurface structure information, especially, the thickness of the surface layer being either asphalt or ice on water.
  My contribution to the project work has been to process and analyze the GPR data and produce useful reasoning. Specifically, I introduce some wavelet technology utilizations in GPR data analytics.

 • 2013-2016. (GPR) Projektit: Arktinen osaaminen ja liiketoiminnan kehittäminen,
  (GPR) Superior Sensing
  • Maatutkan luotausdatan kehittäminen wavelet-tekniikalla. sis.raportti
   Yllä oleva selvitysraportti esittelee wavelet-tekniikkaan perustuvan menetelmän, jolla maatutkan luotausdatasta saadaan kolmen säätöparametrin avulla automaattisesti skannauksen yhteydessä tiivistettyä dataa, joka mahdollistaa pinnan alapuolisten kerrostumien visuaalisen 3D kuvauksen, ensimmäisen kerroksen jopa hyvinkin tarkasti.
  • Wavelet tekniikka maatutka-aineiston prosessoinnissa ja analyysissa sis. raportti
  • Yllä oleva selvitysraportti käsittelee maatutkan yksittäisten heijastussignaaalien wavelet-tekniikkaan perustuvia suodatusmenetelmiä
  • Towards ice thickness measurement with GPR publ.
  • Published: Ari Karjalainen, Kari Peisa. Proceedings of the 22nd International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions June 9-13, 2013 Espoo, Finland
   Publication is found in http://www.poac.com/Papers/2013/pdf/POAC13_093.pdf
 • 2010-2012. (GPR) Project: Maranord, international project which produced several reports.